0zł

VEEBIKAUPLUSE BIKKO.EE KAUPADE OSTU-MÜÜGI EESKIRJAD

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad ostu-müügireeglid (edaspidi reeglid) määravad BIKKO.ee (edaspidi müüja) kaupluse kasutamise üldtingimused. Reeglid kehtivad BIKKO.ee kaupluses kauba (edaspidi kaup) valimisele, tellimisele ja ostmisele või muul viisil BIKKO.ee kaupluse teenuste kasutamisele. 

1.2. Ostjaks on käesolevates reeglites mistahes füüsiline või juriidiline isik või nende volitatud esindaja, kes sooritab BIKKO.ee kaupluses ostu või kasutab kaupluse muid teenuseid. BIKKO.ee e-poe kasutamise ja sealt ostude sooritamise õigus on teovõimelistel füüsilistel isikutel, st isikutel, kes on jõudnud täisikka ja kelle teovõimelisus ei ole kohtu poolt piiratud. 

1.3. Registreerudes või tellimust esitades kinnitab Ostja tingimusteta, et tal on õigus osta BIKKO.ee kauplusest, ta on lugenud läbi Eeskirjad, nendega tutvunud ning märkinud linnukesega väite „Olen tutvunud veebikaupluse BIKKO.ee kaupade ostu-müügi eeskirjadega ja nõustun nendega“. Esmase registreerumise ajal kinnitatud Eeskirju kohaldatakse kõikidele Ostja tulevastele tellimustele kuni uuendatud Eeskirjade avaldamiseni. Ostja peab tutvuma Müüja poolt kinnitatud ja avalikult avaldatud Privaatsuspoliitikaga ja märgistama linnukesega registreerumisel ja/või tellimuse esitamisel. Nõustumise või mittenõustumise Ostja Isikuandmete kasutamise viisidega väljendab Ostja Privaatsuspoliitikas ettenähtud korras. Kinnitanud tutvumise Ostu-müügi eeskirjade ja Privaatsuspoliitikaga, kohustub Ostja neist kinni pidama ja neid täitma.

1.4. Koos ostja poolt esitatud tellimusega muutuvad käesolevad reeglid ostja ja müüja vahel sõlmitud lepinguks ning on mõlemale poolele õiguslikult siduv dokument, millega määratakse ostja ja müüja õigused ning kohustused, kauba soetamise ja kauba eest tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ning muud BIKKO.ee e-poest ostmise ja müügiga seotud sätted. Leping loetakse sõlmituks, kui ostja vormistab ja esitab BIKKO.ee kaupluses kauba tellimuse, teeb reeglites sätestatud korras ja tähtajal makse ning saab e-postile müüja kinnituse tellimuse vastuvõtmise ja/või makse kättesaamise kohta. 

1.5. Ostjal ei ole võimalik BIKKO.ee kaupluses tellimust esitada, kui ta ei ole tutvunud reeglitega ja/või ei nõustu nendega. Kui ostja ei nõustu reeglitega või nende osaga, ei saa ta BIKKO.ee kauplusest kaupa tellida. Muudel juhtudel eeldatakse, et ostja on kõigi reeglitega tutvunud ja on nendega tingimusteta nõus.

1.6. Müüja jätab endale õiguse reegleid muuta, parandada või täiendada. BIKKO.ee kaupluses kohalduvad tellimuse esitamise hetkel kehtinud reeglid, mistõttu on ostjal soovitatav reeglitega tutvuda iga ostu tegemise ajal.

1.7. Müüja ei võta endale riski või vastutust ja on sellest tingimusteta vabastatud, kui ostja ei tutvunud reeglitega, kuigi tal oli selleks võimalus.

1.8. Müüjal on õigus piirata ette teatamata BIKKO.ee kaupluse teenuste kasutamist ostja poolt või tühistada ostja registreerumine, kui ostja rikub BIKKO.ee kaupluses käesolevaid reegleid või üritab kahjustada BIKKO.ee kaupluse töö stabiilsust ja ohutust.

1.9. Kauplemine veebikaupluses BIKKO.ee toimub EestiVabariigi territooriumil.

 

2. Isikuandmete töötlemine

2.1. Ostja saab e-poes BIKKO.ee kaupu tellida kahel viisil:

2.1.1. E-poes kasutajakonto loomisega, milleks tuleb sisestada oma isikuandmed ja saada kasutajakonto jaoks vajalik kasutajanimi ja parool, mida saab kasutada ka järgnevate tellimuste tegemiseks.

2.1.2. Ilma e-poes kasutajakontot loomata, milleks tuleb enne kauba tellimist sisestada oma isikuandmed, mis on vajalikud ostja identifitseerimiseks ja tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks.

2.2. Kasutajakontoga ostja saab sisselogimiseks kordumatud tunnused (kasutajanimi ja parool) ja kohustub hoidma need konfidentsiaalsena ning mitte avaldama kolmandatele isikutele. Ostja vastutab kasutajakonto andmete säilitamise eest, samuti kõigi toimingute (andmeedastus, esitatud tellimused, kasutaja kommentaarid vms) eest, mida tehakse BIKKO.ee kaupluses ostja kasutajanime ja parooliga. Kui BIKKO.ee teenuseid kasutab kolmas isik, kes on kauplusesse loginud ostja konto kaudu, loeb müüja selle isiku ostjaks. Kui ostja kaotab kasutajakonto andmed, peab ta müüjat sellest viivitamatult teavitama posti, telefoni, faksi või e-posti teel või täites vastavat vormi BIKKO.ee e-poes.

2.3. Ostja vastutab registreerumisel ja/või tellimuse tegemise ajal esitatud andmete täpsuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Kui registreerumisel esitatud andmed on muutunud, peab ostja neid viivitamatult uuendama. Müüja ei ole vastuta mitte mingil juhul kahju eest, mis tekib ostjale ja/või kolmandatele isikutele selle tõttu, et ostja esitas valed ja/või mittetäielikud isikuandmed või ei ole andmeid uuendanud.

2.4. Ostja esitatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele ja muudele Leedu Vabariigi õigusaktidele, mis reguleerivad nende andmete haldamist ja kaitset. Ostja isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab müüja korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise või mistahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

2.5. Ostja isikuandmeid kasutatakse ostja tuvastamisel, kauba müügi ja kohaletoimetamise käigus, arveldusdokumentide koostamisel, enammakstud summade ja/või ostja poolt tagastatud kauba eest makstud summade tagastamisel, viiviste haldamisel muude ostu-müügi lepingust tulenevate kohustuste täitmisel ning ostjale võimaluse andmisel kasutada BIKKO.ee kaupluse teenuseid. Ostja isikuandmeid töödeldakse ostja nõusolekul otseturunduse eesmärgil ainult käesolevate reeglitega ettenähtud korras.

2.6. Ostja isikuandmeid kasutavad üksnes müüja ja tema partnerid, kellega müüja teeb koostööd BIKKO.ee kaupluse haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja/või ostjale tellimuse esitamise või täitmisega seotud muude teenuste osutamisel. Müüja ei avalda ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud eelpool käesolevas punktis nimetatud müüja partnerid või juhul, kui Leedu Vabariigi õigusaktides seda nõutakse.

2.7. Kui ostja soovib saada müüjalt või tema partneritelt teateid või muid ostjale kasulikke pakkumisi, saab registreerumisel valida selliste teadete või pakkumiste saatmise. Kui ostja seda ei soovi, ei kasuta müüja ostja isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel ja ei saada ostjale reklaam- või infoteateid, välja arvatud need, mis on vajalikud ostja esitatud tellimuse täitmiseks.

Rohkem informatsioon isikuandmete kasutamise kohta esitatakse BIKKO.ee Privaatsuspoliitikas.

 

3. Ostu-müügilepingu sõlmimise hetk

3.1. Ostu-müügileping loetakse ostja ja müüja vahel sõlmituks hetkest, kui ostja vajutab e-poes pärast kauba lisamist ostukorvi, kohaletoimetamise aadressi märkimist, makseviisi valimist ja käesolevate reeglitega tutvumist nuppu „Telli“, ja kehtib kuni lepingujärgsete kohustuste täieliku täitmiseni. Kui ostja ei nõustu reeglitega osaliselt või täielikult, ei saa ta tellimust esitada.

3.2. Kõik ostja ja müüja vahelised ostu-müügilepingud salvestatakse ja säilitatakse BIKKO.ee e-poe andmebaasis.

 

4. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta BIKKO.ee veebipoest kaupu vastavalt käesolevatele reeglitele, müüja poolt kehtestatud korrale ning Leedu Vabariigi õigusaktidele.

4.2. Ostjal on õigus BIKKO.ee veebipoes sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest müüjale kirjalikult (täites kauba tagastusvormi ja saates e-posti teel tagastatava kauba nimetuse ja tellimusnumbri) 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise päevast, välja arvatud juhul, kui leping on sõlmitud:

4.2.1. audiovisuaalsete teoste ja fonogrammide mistahes video- või audiokandjate kohta;

4.2.2. tarkvara müügi kohta, kui ostja on rikkunud pakendi turvamärgid;

4.2.3. ajalehtede, ajakirjade ja muude perioodikaväljaannete müügi kohta;

4.2.4. kauba kohta, mis on toodetud ostja individuaaltellimusel või on ilmselgelt temale kohandatud või mida oma olemuse tõttu pärast nende ostjale kättetoimetamist ei saa enam tagastada kaubanduslike omaduste kahjustamise (kadumise) tõttu, on kergesti riknevad või aeguvad.

4.3. Reeglite punktis 4.2. sätestatud õigust saab ostja kasutada ainult siis, kui kaup on kvaliteetne, ei ole rikutud või kasutatud, ei ole kaotanud oma väärtust ja kauba välimus ei ole oluliselt muutunud. Kauba vahetamise ja tagastamise reeglid ja tingimused on sätestatud lepingu punktis 11.

4.4. Reeglite punktis 4.2. sätestatud ostja õigust saab rakendada vastavalt majandusministri 17. augusti 2001 korraldusega nr 258 kinnitatud „Toodete müügi ja teenuste osutamise reeglitega, kui lepingud sõlmitakse sidevahendite abil“.

 

5. Müüja õigused

5.1. Kui ostja üritab kahjustada BIKKO.ee kaupluse tööd ja/või stabiilset tegevust või rikub oma kohustusi, võib müüja ette teatamata piirata, peatada/lõpetada e-poe kasutamise ostja poolt või erandjuhul tühistada ostja kasutajakonto, ilma et müüja vastutaks kahjude eest, mis ostjale selle tagajärjel tekivad.

5.2. Müüjal on õigus oma äranägemisel määrata ostukorvi minimaalne summa, st minimaalne ostusumma, alates millest ostja tellimus täidetakse. Kohaldatavast minimaalsest ostusummast teatatakse ostjale tellimuse ajal või see on nähtav ostukorvi ülevaatamisel.

5.3. Müüjal on mõjuvatel põhjustel õigus e-poe tegevus etteteatamiseta ajutiselt või tähtajatult lõpetada, ilma et müüja vastutaks kahjude eest, mis ostjale selle tagajärjel tekivad.

5.4. Müüjal on õigus tühistada ostja tellimus etteteatamiseta, kui ei tasu kauba eest reeglite punktides 8.2.1, 8.2.3 või 8.2.4 ettenähtud makseviisiga või ei sõlmi lepingut liisingufirmaga 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamise hetkest ja tellimuse kinnituse saamise päevast.

5.5. Kui ostja valib reeglite punktis 8.2.2. ettenähtud makseviisi ehk sularahas tasumine kauba kohaletoimetamisel, võib müüja tellimuses esitatud teabe osas kahtluste tekkimisel võtta ostjaga ühendust tellimuses näidatud telefonil. Kauba kohaletoimetamise tähtaega hakatakse sel juhul arvestama ostjaga ühendusevõtmise päevast Müüjal on õigus ostja tellimus ilma etteteatamata tühistada, kui müüjal ei õnnestu ostjaga saada ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

 

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja on kohustatud tasuma kauba hinna, samuti muud tasud (kui neid on nimetatud lepingu sõlmimisel) ja võtma vastu tellitud kauba.

6.2. Ostja kohustub hüvitama müüja otsesed kahjud, kui need on tekkinud lepingutingimuste ja kohustuste mittetäitmise tõttu ostja poolt.

6.3. Kui ostja poolt registreerumisel esitatud andmed muutuvad, peab ta neid viivitamatult uuendama.

6.4. Registreerunud ostja kohustub mitte avaldama oma kasutajakonto andmeid kolmandatele isikutele. Kui ostja kaotab kasutajakonto andmed, peab ta müüjat sellest viivitamatult teavitama jaotises „Kontakt“ nimetatud sidevahendite kaudu.

6.5. BIKKO.ee e-poe külastamisel kohustub ostja järgima käesolevaid reegleid, muid e-poes selgelt väljendatud tingimusi ning Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

 

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub kandma hoolt selle eest, et ostjal oleks võimalik BIKKO.ee e-poe teenuseid nõuetekohaselt ja kvaliteetselt kasutada.

7.2. Müüja kohustub austama Ostja õigust privaatsusele ja tema valduses olevaid isikuandmeid, st Ostja esitatud isikuandmeid töötleb vaid Privaatsuspoliitikas, Eeskirjade 2 osas ja Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.

7.3. Müüja kohustub toimetama ostjale tellitud kauba kohale ostja poolt esitatud aadressil reeglite punktis 9 sätestatud tingimustel.

7.4. Müüja kohustub juhul, kui tellitud kaupa ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik tarnida, pakkuma samasugust või omaduste poolest võimalikult sarnast kaupa ja ostja poolt kauba analoogist või omaduste poolest võimalikult sarnasest kaubast keeldumise korral tagastama ostja makstud raha 5 (viie) tööpäeva jooksul.

 

8. Kauba hind, tasumise kord ja tähtajad

8.1. Kauba hind on BIKKO.ee kaupluses ja vormistatud tellimuses esitatud eurodes koos käibemaksuga. Kaup müüakse ostjale hindades, mis kehtivad BIKKO.ee kaupluses tellimuse esitamise hetkel. Kaupade hinnad ei sisalda tasu kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise eest maksab Ostja.

8.2. Ostja saab kauba eest tasuda alljärgnevatel viisidel:

8.2.1. Pangaülekandega ehk ettemaksuga vastavalt tellimuse kinnituses esitatud andmetele ja makserekvisiitidele BIKKO.ee pangakontole:

a) internetipanga kaudu;

b) lähimas pangakontoris.

Tasudes kauba eest sel viisil, peab Ostja kirjutama väljale  maksmise eesmärk, BIKKO.ee süsteemi poolt antud unikaalse tellimuse numbri.

8.2.2. Sularahas kauba tarne/ kättesaamise ajal – ostja tasub kauba eest selle kättesaamise ajal. Kauba kättesaamise ajal tasumiseks peab kliendil olema täpne summa sularahas vastavalt tellimusele. Sellele maksmise viisile kohaldatakse täiendavalt sularaha vastuvõtmise maksu, mis on näidatud kaupade kättetoimetamise Informatsioonis.

8.2.3. Maksmine liisingufirmade tarbijakrediiti lepingu sõlmimise teenuse abil, kus ostja (füüsiline isik) ja liisingufirma sõlmivad lepingu ostu finantseerimiseks BIKKO.ee veebipoes.

8.2.4 Maksmine SVINGi süsteemi kaudu, mis võimaldab ostjal tasuda 45 päeva jooksul ilma lisatasuta või 12 kuu jooksul lisatasu eest.

8.2.5. Paysera otsemaksete süsteem. Peale tellimuse esitamist suunatakse Sind Paysera maksesüsteemi, kus pead vaid valima panga, mille kaudu tahad makset sooritada ja kinnitama eelnevalt koostatud maksekorralduse.

8.3. Ostja tasub kauba eest ühel punktides 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 või 8.2.4, 8.2.5. kirjeldatud viisil võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest ja tellimuse kinnituse saamisest. Vastavalt reeglite punktis 5.4. sätestatud müüja õigusele alustatakse tellimuse täitmist ja arvutatakse kauba kohaletoimetamise tähtaeg alles pärast makse sooritamist.

8.4. Makse loetakse sooritatuks, kui kogu tasutav summa on kantud müüja pangaarvele, mis on nimetatud maksejuhistes.Kauba kättetoimetamise tähtaega hakatakse arvestama alates raha laekumisest BIKKO.ee näidatud arveldusarvele.

8.5. Mõne kauba puhul (kallim, keerulisem tarnimine või muudel spetsiifilistel juhtudel) võidakse paluda osalist makset (tagatist). Kui Ostja taganeb Ostu-Müügi lepingust oma süül, ei tagastata Ostjale seda osalist ettemaksu.

8.6. Reeglite kinnitamisel nõustub ostja sellega, et kauba ostudokumendid (käibemaksuga arve, mis on samas ka kauba garantiidokument, kui tellitud kauba puhul ei ole ette nähtud teisiti), esitatakse talle digitaalselt registreerumisvormil esitatud e-posti aadressil. Kauba eest esitatud käibemaksuga arved on saadaval ka ostja kasutajakontol e-poes BIKKO.ee, jaotises „Minu konto“. Käibemaksuga arve esitatakse ostjale hiljemalt kauba üleandmise hetkel. Pärast tellimuse esitamist ja tellimuse kinnituse saamist saab tellimuslehte-ettemaksuarvet jaotises „Minu BIKKO.ee“ vaadata ja printida. Arvel esitatud kaubad, nende kogus, allahindlused, kauba hind, käibemaks, kohaletoimetamise tasud ja muud vastavalt raamatupidamisarvestust reguleerivatele õigusaktidele esitatavad andmed ja rekvisiidid.

8.7. Ostja ja müüja lepivad kokku, et pärast seda, kui ostja on esitanud kauba tellimuse ja müüja selle kinnitanud, võib kauba hind muutuda sõltuvalt kauba hindu mõjutavatest objektiivsetest asjaoludest, nagu kauba omahinna suurenemine, infosüsteemide tehniline viga, kauba müügiga seotud lisakulud (LV TsS § 6.313 lg 7). Juhul kui ostja ei ole nõus ostma kaupa uue hinnaga, on pooltel õigus kauba ostu-müügileping lõpetada, teatades sellest teisele poolele. Pooled lepivad kokku, et kahju, mis on seotud ostu-müügilepingu lõpetamisega käesolevas punktis sätestatud korras, ei hüvitata.

8.8. Müüja jätab endale õiguse muuta makseviise, andes sellest e-poes teada.

 

9. Kauba kohaletoimetamine

Kaupu tellides võib Ostja valida ühe Eeskirjade 9.1. punktis nimetatud kaupade kättetoimetamise viisidest.Kaupade kohaletoimetamise tingimused ja hinnad on esitatud siin.

9.1. BIKKO.ee müüb ja toimetab kaubad kohale üle Eesti. Kaubad toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja (kuller). Mõningatel juhtudel võib Ostja saada Kaubad kätte BIKKO.ee Kaupade jaotamise kohas, Bikko.ee kaupluses, postkontoris või pakiautomaadist. Kui Ostja valib tellimise ajal kättesaamise BIKKO.ee kauplusest ja ei ole näidatud teisiti, peab Ostja tellitud Kaubale järele tulema mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kui on saanud Müüjalt informatsiooni e-postitsi ja / või SMS sõnumi, et ta võib kaubale järele tulla. Kaubad võib saada kätte vaid tellimuse esitanud või tellimuses näidatud isik. Kaubale järele tulles peab olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass).
Ostja võib saada kauba kätte postiautomaadist, soovi korral talle sobivast postiasutusest või terminaalist. Valinud selle kättetoimetamise viisi, peab pidama kinni postiasutuse või iseteenindusterminaali nõuetest (saadetise maksimaalne kaal või mõõdud). Lähemat informatsiooni leiate siit.

9.2. Kaupade kohaletoimetamise eest võetakse BIKKO.ee kodulehel, veerus KLIENDITUGI „Kohaletoimetamine“ esitatud, tellimise momendil kehtivat kohaletoimetamise tasu. Kaupade kohaletoimetamise tasu ei sisalda raskekaaluliste kaupade sissekandmise tasu – selle teenuse võib Ostja tellida täiendavalt. Sissekandmisteenuse tingimused on esitatud siin. Müüja poolt eraldi näidatud juhtudel võidakse Kaubad kohale toimetada Müüja kulul. Täpne kohaletoimetamise hind sõltub Kauba kaalust ja hinnast, seetõttu on lõplik kohaletoimetamise hind nähtav vaid tellimuse esitamise lõpus.
Müüjal on õigus võtta Ostjaga ühendust tellimuses esitatud informatsiooni täpsustamise asjus, tellimuses näidatud kontaktandmetel.  

9.3. Ostja tellitud kaup tarnitakse ostja tellimuses esitatud aadressil. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kui ostja ei saa tellitud kaupa ise vastu võtta, peab ta tellimuses märkima kauba vastuvõtva isiku (saaja) ees- ja perekonnanime ning vajadusel ka muud andmed.

9.4. Kui ostjat või saajat ei ole tellimuses esitatud kohaletoimetamise aadressil, on müüjal õigus väljastada kaup esitatud aadressil olevale mistahes teisele täiskasvanule ja ostjal ei ole õigust esitada müüjale mistahes pretensioone kauba üleandmise kohta valele isikule.

9.5. Kui kauba kohaletoimetamine ei ole võimalik ostja süül või ostjast sõltuvate asjaolude (ostja esitas kauba tellimisel vale aadressi, ostjat või saajat ei leita esitatud aadressil vms) tõttu, ei saadeta kaupa uuesti välja (välja arvatud juhul, kui ostja tasub kauba uuesti kohaletoimetamise eest) ja kauba maksumus tagastatakse, arvates sellest maha kohaletoimetamise ja lisateenuste tasu. Juhul kui ostjale kohaldati tellimuse esitamise ajal kohaletoimetamise tasu soodustus, kuid kauba kohaletoimetamine ei ole võimalik ostja süül või ostjast sõltuvate asjaolude tõttu, jätab müüja endale õiguse arvata ostjale tagastatavast summast maha kogu kohaletoimetamise tasu (kauba tellimuse esitamise hetke seisuga), olenemata tellimuse esitamise ajal rakendatud soodustusest.

9.6. Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise tähtaja rikkumise eest, kui kaupa ei toimetata ostjale kohale või ei toimetata kohale õigeaegselt ostja süül või ostjast sõltuvate asjaolude tõttu.

9.7. Müüja teeb kõik endast oleneva, et ostja tellimus täidetaks täielikult, kuid ei anna ega saa anda selle kohta mingeid garantiisid. Tavaliselt toimetatakse kaup ostja esitatud aadressile 1–3 tööpäeva jooksul alates kauba eest tasumisest, sealhulgas kauba vedu ja/või lisateenused, kui kaup on müüja laos. Müüja ei garanteeri, et kaup toimetatakse kohale eespool nimetatud tähtajaks, eriti kui tellitavat kaupa ei ole müüja laos. Kaupa toimetatakse kohale üle Eesti.

9.8. Saadetise kohaletoimetamise ajal peab ostja või sõltuvalt olukorrast ostja esindaja koos transpordifirma esindajaga kontrollima saadetise pakendi seisukorda (kas see ei ole kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustunud), kauba kogust, kvaliteeti ja sortimenti.

9.9. Kui saadetise pakend on kahjustunud, kuid kauba kogus, kvaliteet ja sortiment on õige, peab ostja või ostja esindaja dokumenteerima saadetise pakendi kahjustuse transpordifirma esindaja esitatud tarnekinnitusel elektrooniliselt või paberil.

9.10. Kui leitakse kauba koguse, ja/või kvaliteedi ja/või sortimendi mittevastavus, ei saa ostja või ostja esindaja saadetist vastu võtta. Sellisel juhul täidab transpordifirma esindaja koos ostja või ostja esindajaga saadetiste kontrolli eriakti, kuhu märgitakse leitud kahjustused.

9.11. Kui ostja või ostja esindaja võtab saadetise vastu ja allkirjastab transpordifirma esindaja esitatud kohaletoimetamise kinnituse elektrooniliselt või paberil ning märgib sellele saadetise pakendi kahjustuse, loetakse kaup kohaletoimetatuks kahjustatud pakendis, kuid ostu-müügilepingu tingimuste kohases koguses, kvaliteedis ja sortimendis, ning kauba kohaletoimetamise kinnitusel elektrooniliselt või paberkandjal märgitud lisateenused nõuetekohaselt osutatuks.

9.12. Kui ostja või ostja esindaja võtab saadetise vastu ja allkirjastab transpordifirma esindaja esitatud kohaletoimetamise kinnituse elektrooniliselt või paberil ilma märkusteta, loetakse kaup kohale toimetatuks kahjustamata pakendis ja õiges koguses, kvaliteedis, sortimendis kooskõlas ostu-müügilepingu tingimustele, ning kohaletoimetamise kinnitusel elektrooniliselt või paberkandjal märgitud lisateenused nõuetekohaselt osutatuks.

9.13. Kui kaup on ostja esitatud aadressile kohale toimetatud, loetakse kaup ostjale üle antuks olenemata sellest, kas kauba võtab esitatud aadressil vastu ostja või muu isik.

9.14. Kui kaupa ei toimetata plaanilisel kohaletoimetamise kuupäeval kohale, teatab ostja sellest müüjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast plaanilist kohaletoimetamise kuupäeva. Vastasel juhul kaotab ostja õiguse müüjale esitada nõudeid, mis on seotud kauba kohaletoimetamata jätmise või kohaletoimetamise hilinemisega.

9.15. Müüja ei vastuta kahjustunud kauba eest, kui kahjustuse puhul ei ole tegemist tootmisveaga, ega kauba kvaliteedi, koguse ja vale komplekteerimise eest, kui sellised mittevastavused on võimalik välja selgitada kauba välise ülevaatuse käigus.

9.16. Kaup antakse üle, kui kauba vastuvõtja esitab kauba üleandmise ajal kauba üleandmise kohas isikut tõendavat dokumendi: passi, ID-kaardi või juhiloa, mille alusel on võimalik lepingu täitmise (e-kaubanduse) eesmärgil nõuetekohaselt tuvastada ostja või tema esindaja isik.

9.17. Tellitud jalgrattad toimetatakse kohale eri pakendites/viisil:

9.17.1. Standardpakendis. Jalgratas saadetakse pakituna tootja originaalpakendis (enamasti eemaldatud esiratta, juhtraua, sadula või muude komponentidega sõltuvalt pakendist ja tootja tehnoloogiast), mis tagab kauba ohutuse ladustamise ja transportimise ajal. Ostes jalgratta sellises pakendis, peab ostja ise või tema valitud jalgrattatehnik selle õigesti kokku panema, taatlema ja/või vajadusel reguleerima ning valmistama ette ekspluateerimiseks ja kasutamiseks. Jalgratta ebaõige kasutamiseks ettevalmistamine võib põhjustada kahjustusi ja rikkeid, mille eest vastutab ostja.

9.17.2. XL-pakendis. Jalgratas tarnitakse pakendatuna kvaliteetses pappkarbis, mille suurus valitakse individuaalselt jalgratta suuruse järgi. Jalgratas pannakse enne saatmist kokku, reguleeritakse ja taadeldakse, selle kättesaamisel tuleb ainult keerata õigesti sisse pedaalid, reguleerida õigesse asendisse juhtraud ja iste ning võib sõitma hakata.

9.18 Teave kauba kohaletoimetamise ja tingimuste kohta on esitatud ka BIKKO.ee e-poe jaotises „Kohaletoimetamine“ ja selles esitatud teave on reeglite lahutamatu osa.

 

10. Kauba kvaliteedigarantii ja kõlblikkusaeg

10.1. BIKKO.ee e-poes müüdava kauba omadused on üldiselt esitatud iga kauba kohta esitatud kirjelduses ja/või spetsifikatsioonis, kuid tootjad jätavad endale õiguse muuta kauba kooslust ilma ette teatamata.

10.2. Müüja ei vastuta selle eest, et BIKKO.ee e-poes müüdava kauba värv, kuju ja muud parameetrid ei ühti kauba tegeliku suuruse, kuju ja värviga ostja monitori iseärasuste tõttu.

10.3. Kaubale antakse tootja või müüja poolt piiratud kehtivusajaga kvaliteedigarantii, mille konkreetne kestus ja muud tingimused on määratletud kauba kirjeldustes ja/või koos kaubaga esitatavas kasutusjuhendis (garantiidokumendis).

10.4. BIKKO.ee annab müüdavale kaubale 2-aastase garantii. Mõnel juhul võib tootja anda kaubale ka pikema või lühema kestusega garantii.

10.5. Juhul, kui müüja ei täpsusta teatud kauba kvaliteedigarantiid, kehtib garantii, mis on ette nähtud vastavates õigusaktides.

10.6. Garantiijuhu korral tuleb pöörduda müüja või koos kaubaga esitatud juhendis esitatud esindaja või garantiiteeninduskeskuse poole.

10.7. Juhul kui vastavalt õigusaktidele määratakse teatava kauba suhtes kindel kõlblikkusaeg, kohustub müüja selliseid kaupu müüma ostjale nii, et tal oleks reaalne võimalus selliseid kaupu kasutada enne kõlblikkusaja lõppu.

10.8.Tellitavaid kaupu (eritellimisel tellitud kaubad konkreetsele Ostjale, mis veetakse tarnija laost vaid konreetse Ostja tellimuse täitmiseks) ei või tagastada.

10.8. Kauba garantiitingimustega seotud teave on esitatud e-poes jaotises „Garantii“, samuti jalgratta või muu kauba kasutusjuhendis, ning on reeglite lahutamatu osa.

 

11.   Müüja kampaaniad
11.1.  Müüjal on õigus omal äranägemisel organiseerida ja realiseerida kampaaniaid, näiteks, alandada kaupade hindu, koostada komplekte ja muud sarnast.
11.2.  Müüjal on õigus ühepoolselt ja ilma ette teatamata muuta kampaaniate kestust, tingimusi või need lõpetada. Mistahes kampaaniatingimuste ja korra muudatused või tagasikutsumine kehtivad vaid alates nende väljakuulutamise momendist ja ei kohaldata kuni väljakuulutamise momendini sõlmitud Ostu-müügi lepingutele. Informatsiooni toimuvate kampaaniate kohta esitatakse veebikaupluses, samuti võidakse esitada teistes, veebikaupluse informatsiooni levitamise kanalites.

 

12. Kauba vahetamine ja tagastamine

12.1. Sobimatu kvaliteediga kaup või kvaliteetne kaup, mille kuju, suurus, värv, mudel või kooslus ostjale ei meeldi, vahetatakse või tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi majandusministri 29. juuni 2001 korraldusega nr 217 kinnitatud „Toodete tagastamise ja vahetamise eeskirjadele“, Leedu Vabariigi majandusministri 17. augusti 2001 korraldusega nr 258 kinnitatud „Toodete müügi ja teenuste osutamise eeskirjadele, kui lepingud sõlmitakse sidevahendi abil“ ja muudele Leedu Vabariigi kehtivatele õigusaktidele.

12.2. Reeglite punktis 12.1 ette nähtud õigust saab ostja kasutada 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise päevast, teatades sellest müüjale ettenähtud korras.

12.3. Esitades vabas vormis kirjaliku teate lepingust taganemise kohta ja olles eelnevalt teatanud tagastavast kaubast ja selle tellimusnumbrist e-posti teel, peab ostja hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul tagastama kauba müüjale käesolevate reeglite punktis 11.7 kirjeldatud kauba tagastamise tingimuste kohaselt.

12.4. Reeglite punktis 12.1 ette nähtud õigust saab kasutada ainult ostja, kes vastavalt LV tarbijakaitseseadusele on tunnistatud tarbijaks, st on füüsiline isik, kes on avaldanud oma tahet osta, ostab ja kasutab kaupa või teenust isikliku, perekondliku või majapidamise vajadusteks, mis ei ole seotud äri- või kutsetegevusega.

12.5. Kauba tagastamisel peab ostja täitma järgmisi tingimusi:

12.5.1. tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis, eemaldamata ja kahjustamata siltidega, turvakiles, pakkimiselementidega jms tarvikutega (käesolev punkt ei kehti juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetset kaupa);

12.5.2. kaup ei või olla Ostja poolt rikutud. Raha ei tagastata tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu  rikutud kaupade eest (neid on kahjustanud keemilised ained, vesi või lahtine tuli, kõrge temperatuur, teravad esemed jne) või kui oli rikutud kaupade kasutamise või hoidmise eeskirju või kaupu kasutati valesti või kasutusotstarbele mittevastavalt.

12.5.3. kaup peab olema kasutamata ega või olla  kaotanud kaubanduslikku välimust (see punkti ei kehti juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetne Kaup). Kauba tagastamisel peab Ostja näitama saatja aadressi ja kauba hoolikalt pakkima, et seda ei vigastataks  transportimisel. Müüja ei tagasta raha transportimise ajal rikutud kauba eest.  Müüja ei vastuta halvasti pakitud saadetise, valesti näidatud aadressi eest, samuti juhul, kui saadetis oli kaotatud või rikutud transportimise ajal.

12.5.4.tagastatav kaup peab olema samas komplektsuses kui Ostja selle sai. Juhul kui kasvõi üks komplektis olevatest kaupadest ei vasta Eeskirjade 12.5 punktis esitatud nõuetele on Müüjal õigus keelduda kogu tagastatava kaubakomplekti vastuvõtmisest.

12.5.5. kauba tagastamisel tuleb esitada selle soetamist tõendav dokument, garantiidokument (kui see on väljastatud) ja vabas vormis täidetud avaldus.

12.6. Müüjal on õigus mitte vastu võtta ostja poolt tagastatavat kaupa, kui ostja ei pea kinni lepingu käesolevas artiklis sätestatud kauba tagastamise korrast ja tingimustest.

12.7. Kauba puudused või rikked kõrvaldatakse ja parandatakse. Kauba remont, vahetamine või tagastamine: UAB JW Trade, Kreivoji 37, LT- 78109 Šiauliai, tööpäevadel kella 9.00–17.00.

12.7.1. Kui Ostja ostis ebakvaliteetse kauba ja tegi selle kohta märkuse üleandmise-vastuvõtmise dokumendil või avaldub tootmisdefekt, mis oli kauba ostmise ajal või kaup ei vasta tootja näidatud spetsifikatsioonidele, võib Osta kauba tagastada ja omal valikul nõuda:
12.7.1.1. et Müüja kõrvaldaks kauba puudused mõistliku aja jooksul tasuta, kui puudusi on võimalik kõrvaldada;
12.7.1.2 et Müüja alandaks kauba hinda;
12.7.1.3. et kaup vahetatakse analoogse, kvaliteetse kauba vastu, välja arvatud juhud, kui puudused on väikesed, väheolulised või need tekkisid Ostja süül;
12.7.1.4  makstud raha tagastamist ja taganeda ostu-müügi lepingust, kui ebakvaliteetse kauba müümine oli oluline tellimuse rikkumine, aga rike ei ole väheoluline. Väheoluliste rikete puhul Kaup remonditakse.
12.7.2. Ostja võib valida vaid ühe, Eeskirjade 12.7.1. punktis esitatud õiguste kaitsmise viisidest. Oma valiku peab Ostja esitama kaupa tagastades.

12.8. Olenemata kauba suurusest ja kaalust (sealhulgas juhul, kui kaup kaalub üle 10 kg), toob kauba, millega ostja pole rahul kuju, suuruse, värvi, mudeli või koosluse tõttu ja mille ostja vahetab või tagastab kvaliteedi hindamiseks, vahetamiseks, parandamiseks või tagastamiseks, kohale ostja, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui tagastatakse vale või ebakvaliteetne kaup, kohustub müüja võtma sellise kauba vastu, vahetama selle samalaadse kauba vastu või katma kauba tagastuskulusid.

12.9. Kui ostjale ei meeldi ostetud kauba kuju, suurus, värv, mudel või kooslus, on tal õigus reeglite punktides 12.2 ja 12.3 esitatud tähtaegadel ja tingimustel vahetada see samalaadse kauba vastu. Juhul kui müüjal ei ole samalaadseid ja/või sobivaid kaupu, tagastab ta ostjale kauba eest tasutud raha.

12.10. Kui Ostjale toimetati vale kaup, peab Ostja sellest Müüjat viivitamatult informeerima, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, e-postitsi [email protected] või telefonil +372 555 14880.  Müüja kohustub need kaubad tagasi võtma ja vahetama oma kulul õigete kaupade vastu. Juhul kui Müüja laos ei ole tellitud kaupa, tagastab ta Ostjale kauba (-de) eest makstud raha. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksu alates päevast, kui Müüja sai Ostjalt lepingust taganemise teate, aga juhul, kui Ostja ei ole Kaupa Müüjale tagastanud, arvestatakse selles punktis nimetatud tähtaega alates Kauba Müüjale tagastamise päevast. Neid Eeskirju kinnitades on Ostja nõus, et raha tagastatakse Ostja pangaarvele, välja arvatud juhud, kui Ostja ja Müüja lepivad kokku teisiti.

12.11. Müüja kohustub pärast kauba kättesaamist ja selle vastavuse hindamist vahetamise ja tagastamise reeglitele ning LV õigusaktidele tasuma ostjale 14 päeva jooksul kauba eest tasutud raha kauba tagastusaktis märgitud pangakontole. Kauba kohaletoimetamise eest ostja poolt tasutud raha ei tagastata, välja arvatud juhul, kui tuvastatakse, et tagastatakse ebakvaliteetne kaup.

 

13. Vastutus

13.1. Ostja vastutab registreerumisel esitatud andmete õigsuse eest. Ostja võtab endale vastutuse tagajärgede eest, mis tulenevad registreerumisel esitatud valedest või ebatäpsetest andmetest ja müüjal on õigus nõuda ostjalt otsese kahju hüvitamist.

13.2. Ostja vastutab BIKKO.ee e-poe kasutamisel tehtud toimingute eest.

13.3. Võttes arvesse LV digitaalallkirja seaduse § 8 lg 3 sätteid, lepivad ostja ja müüja kokku, et ostja kasutajakonto registreerimisel veebipoes (tuvastuskoodiga) on digitaalallkirja seaduse § 8 lõikes 1 sätestatud digitaalallkirja juriidiline jõud (st samasugune juriidiline jõud nagu ka omakäeliselt kirjutatud allkirjal ning on seda on lubatud kasutada kohtus tõendina). Ostja peab säilitama veebipoes registreerumise andmed ja neid mitte avalikustama; tagama, et andmed oleksid teada ainult talle endale ja et andmeid kasutaks ainult tema ise; mitte edastama ega võimaldama teistele isikutele andmetele juurdepääsu või nende kasutamist. Kui tekib kahtlus, et registreerumise andmed on teisele isikule teatavaks saanud, tuleb müüjat sellest viivitamatult teavitada, samuti tuleb müüjale viivitamatult teada anda veebipoes andmete rikkumisest või avalikustamisest. Kõik toimingud, mis on tehtud ostja tuvastuskoodiga, loetakse teostatuks ostja poolt ja ostja võtab endale kogu vastutuse selliste toimingute tagajärgede eest.

13.4. Müüja vabaneb mistahes vastutusest juhul, kui kahju tuleneb asjaolust, et ostja ei tutvunud müüja soovitusi ja oma kohustusi eirates käesolevate reeglitega, kuigi selline võimalus oli talle antud.

13.5. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest isegi juhul, kui ostja satub nendele veebilehtedele müüja veebipoes olevate linkide kaudu.

13.6. Kahju korral hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsesed kahjud.

 

14. Teabevahetus

14.1. Müüja saadab kõik teated ja pöördub ostja registreerumisel esitatud e-posti aadressil või telefonil.

14.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused BIKKO.ee kaupluse jaotises „Kontakt“ nimetatud sidevahendite kaudu ja aadressidel.

 

15. Lõppsätted

15.1. Käesolevad reeglid on koostatud vastavalt LT õigusaktidele.

15.2. Käesolevate reeglite alusel tekkivatele suhetele kohaldub LT õigus.

15.3. Kahju korral hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsesed kahjud LT seadusega sätestatud korras ja alustel.

15.4. Kõik vaidlused, mis tulenevad käesolevate reeglite täitmisest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused LT seadusega sätestatud korras ja alustel.